טפסים

25/12/2016

מידעון מס 95

נוהל קבלת השתתפות בשכר לימוד בשנת 2017

סכום ההשתתפות בשכר לימוד

סכום ההשתתפות נקבע  על ידי חברי מועצת הקרן כדלקמן:
10
 שקלים לשעת לימוד ולא יותר מ-2000 שקלים בשנת 2017
 
חשוב מאוד:
הכלל הוא החזר אחד לקורס אחד, כלומר לא ניתן לקבל החזר כפול או יותר עבור קורס הנמשך יותר משנה אחת.

קורסים שעבורם לא ינתן החזר כלשהו

לתשומת לבכם, קורסים הנלמדים במיסגרת או לקראת תואר אקדמי כלשהו, או כאלה הנלמדים באוניברסיטה הפתוחה
לא יוכרו  כמזכים בהשתתפות בשכר לימוד. (אלא אם כן נלמדו לא במיסגרת תואר כלשהו ויוצג אישור מתאים מן המוסד המלמד(.

קורסים הנלמדים בשלוחות של  אוניברסיטאות זרות לא יוכרו כמזכים בהשתתפות בשכר לימוד.

כמו כן, לא יוכרו קורסים בנושאים אשר אין להם זיקה כלשהי למקצוע ולעיסוק של החבר/ה.

לתשומת לבכם, הקרן אינה משתתפת בעלויות ימי עיון, כנסים מיקצועיים, סמינרים, תערוכות וכו‘.

כיצד מקבלים השתתפות בשכר לימוד:

על מנת לממש ההשתתפות בשכר לימוד יש להגיש המסמכים הבאים:
·       
טופס בקשת השתתפות בשכר לימוד- ניתן לקבלו בפקס או להדפיסו מאתר זה במדור “טפסים שימושיים“.
·       
קבלה מקורית  המעידה על תשלום שכר הלימוד על ידי העובד/ת.
·       
צילום “נאמן למקור” של תעודת הגמר של הקורס.
·       
צילום “נאמן למקור” של תלוש השכר האחרון.
·       
הצהרת המעסיק  על השתתפות  או אי השתתפות  בשכר הלימוד של הקורס. (אין טופס מיוחד לנושא)

לתשומת לבכם, ההחזר יהיה  עבור קורסים שנלמדו לאחר שישה חודשים לפחות מתחילת קבלת שכר בדירוג טכנאים/הנדסאים
את המסמכים ניתן לשלוח בדואר למשרדי הקרן ע”פ הכתובת:

קרן ידע להנדסאים וטכנאים
ת.ד 37069 תל אביב 6136902

זכאות לקבלת השתתפות בשכר לימוד מקרן ידע להנדסאים וטכנאים

העמיתים הזכאים להשתתפות בשכר לימוד הינם אלו אשר המעסיק משלם עבורם לקרן באופן מסודר ורציף    שישה חודשים לפחותלעובדי חוזה אין תשלום לקרן ומכאן שהם אינם חברים בקרן ידע ולפיכך לא יוכלו לקבל השתתפות בשכר לימוד.
השתתפות בשכר לימוד תינתן עבור קורסים שנעשו עד שנתיים לאחור,כלומר ,קורסים שבוצעו משנת 2015 ואילך.
הזכויות בקרן אינן נצברות משנה לשנה !!

המעסיקים המשלמים הם אלה אשר חתומים על הסכם השכר 1993-1996 וביניהם ניתן למצוא:

משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות להשכלה גבוהה, בזק,  קמ”ג, ממ”ג, רשת עמל, עובדי צהל,
רשות שדות התעופה, קרן קיימת לישראל, דואר ישראל, מכון התקנים, בתי זיקוק אשדוד, רשות השידור, המוסד
לבטיחות וגיהות, חלמיש, בי”ח הדסה, בי”ח שערי צדק, עמידר, ועוד מעסיקים רבים אחרים.

חשוב!

חיילי צבא הקבע אינם זכאים להשתתפות בשכר לימוד, מאחר וצה”ל אינו משלם עבורם לקרן!

החברות בקרן מוקנית מתוקף תשלומי המעסיק  ואין אפשרות להצטרף לקרן בצורה פרטנית.

בדיקת הזכאות נעשית תמיד בהתאם לנתונים המופיעים בתלוש השכר.

כאשר יש ספק כלשהו העובד ידרש להציג אישור מהמעסיק על תחילת ההעסקה בדירוג ותאריך תחילת תשלום לקרן ידע לטכנאים והנדסאים.

מודגש כי רשימה זו הינה חלקית והרשימה המחייבת הינה המצויה במשרדי הקרן.

שיטת ההחזר

ההחזר יבוצע בהתאם לזכאות החבר באותה שנה ומותנה במועדי הפתיחה והסיום של הקורס.
כך למשל אם הקורס החל בספטמבר והסתיים בחודש ינואר בשנה  לאחר מכן, יחושב ההחזר על פי השנה הקודמת.
ההחזר מבוצע בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק.
טלפונים ותקשורת
036397151

מען למכתבים
ת.ד 37069
תל אביב 6136902

שינוי גודל פונט
ניגודיות